«Жаңа қазақстандық патриотизм - біздің көпұлтты және
көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі» — Н. Назарбаев
(«Қазақстан-2050» Стратегиясы)

Павлодар облысының

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Павлодар облысындареспубликалық «Мың бала» байқауының облыстық кезеңі мәресіне жетті

Қазақстандатұратынэтностардыңбалаларынамемлекеттіктілдітереңзерттеп, білуінебағытталған «Мың бала» байқауыбесіншіжылқатарынанөткізіліпкеледі. Биылғыбайқаудақатысушыларқазақтыңғұламаақыны Абай Құнанбайұлыныңөлеңдері мен дастандарын, қарасөздерінжатқаайтып, өздерініңбілімдері мен алғырлықтарынкөрсетті.
ҚазақстанхалқыАссамблеясының Павлодар облысыбойыншахатшылығының инспекторы Шолпан Аққазинабиылғыбайқаукоронавирустықпандемияныңтаралуынабайланысты онлайн форматтаөткенінатапөтті.
- «Мың бала» мәдени-ағартушылықбайқауыҚазақстандатұратынтүрліэтностардыңбалаларыныңқазақхалқыныңұлттықмәдениқұндылықтарынзерттеуіарқылымемлекеттіктілдімеңгеруінебағытталған, - дейді Шолпан Аққазина. – Байқаушеңберіндежылбойы «Асылсөз» мектебіжұмысістеп, ондақазақтыңұлттықсалт-дәстүрлерінзерттеубойыншатренингтер мен курстарөткізіледі. ҚХА хатшылығыныңұйымдастыруыменҚазақстанхалықтарыныңтілдерікүнішеңберінделатынқарпіндежазубойыншажалпықазақстандық диктант өткізілді.
Байқаудыңқорытындысыбойынша бас жүлденіШақат орта мектебінің он біріншісыныпоқушысы Евлоева Галина жеңіпалды. Галина Абайдың «Ескендір» поэмасынжатқаоқып, әділқазылардыңерекшеілтипатынаиеболды. Облысорталығындағы Камал Макпалееватындағы №4 жалпы орта білім беру мектебініңсегізіншісыныпоқушысы
Свиридов Кирилл екіжылбұрын осы байқаудажеңімпазболғанеді. БиылолАбайдыңқарасөздерінжатқаайтып, біріншіорынғатабантіреді. Кирилл бұғандейінәржылдарыөткен Абай оқуларыныңжүлдегеріжәнежеңімпазыатанған. Сондай-ақ, олбиыл Абай Құнанбайұлының 175-жылдық мерейтойыаясындағы «Ұлыдаланыңұлыақыны» қалалықбайқауындаекіншіорынғаиеболған.
Павлодар қаласының №29 жалпы орта білім беру мектебіінңжетіншісыныпоқушысыКофтун София мен ШарбақтыауданыЖаңаауыл орта мектебініңтоғызыншысыныпоқушысы Бек Альвина жүлделіекіншіорынғаиеболса, №33 мектептіңоқушысы Юдина Алина үшіншіорындымісетұтты.
#мынбала

Фото

Фото

Фото

Фото

Н.А.Назарбаев

Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы