«Жаңа қазақстандық патриотизм - біздің көпұлтты және
көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі» — Н. Назарбаев
(«Қазақстан-2050» Стратегиясы)

Павлодар облысының

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Зара Қабдышқызының 80-жылдығы құрметіне еске алу кеші өтті.

Өмірдің толассыз ұмтылыстары, мақсаттары легінде адамның басты өмірлік миссиясы – қоғамғаигіістер, шарапатәкелеотырып, өшпесізқалдыру.

12 қазанкүніҚазақ ССР Ағартуісініңүздігі, «Парасат» орденінің, «Бірлік» алтын медалінің, «Еңбекардагері» медалініңиегері, ел анасыатанғанзаңғартұлға – Зара ҚабдышқызыҚожахметованың 80-жылдығына орайескеалукешіөткізілді. Аталмышіс-шарада Зара апаныңетенежақындары – тума-туыстары, әріптестері, үзеңгілестері бас қосты.
- 1991 жылыұлттықсалт-дәстүрлердіжаңғыртып, олардыдәріптеумақсатында Зара Қабдышқызы «Мұсылманәйелдерлигасы» ҚБ-ніңнегізінсалды. Олкісіөскелеңұрпақтытәрбиелеуге, бойыларындамәдени-адамгершілікөзегінқалыптастыруға, ұлттықдәстүрлердіқұрметтұтуға баулу жолындақомақтыүлесқосты, - деп «НҰР-АНА әлемі» ҚБ-ніңтөрайымыБақытжамалШаханқызыМаксиловасөзсөйледі.
Іс-шарада әуезтіқазақәндерішырқалып, Зара Қабдышқызыныңғұмырытуралыбейнесюжеттеркөрсетіліп, стенд пен өмірлікдеректері бар экспозиция жайғасты.
- Зара Қабдышқызыұдайыжеткіншекұрпақтыңұлттықдәстүрлеррухындатәлім-тәрбиеалуына баса мәнаударатын. Олкісініңеңбеккітапшасындажалғызғанажазбаболатын – Павлодар қаласының №10 жалпы орта мектебі. Осы мектепқабырғасындабілімалып, кейінқызметкеорналасып, география пәнініңұстазыорнынандиректордыңоқужөніндегіорынбасарылауазымынадейінеңбекжолынжүріпөтті. Зара Қабдышқызыныңболмысы, образы нағызқазақәйелінің эталоны, өзгелергеүлгіболатын, - деп № 10 орта мектебінің директоры СамалОспанқызыАйтқазинаесінеалды.
Ары қарай ҚХА Аналаркеңесініңмүшесі – Юлия Николаевна Стрельчук сөзжалғады:
- Уақыт, әттең, ұшқыр, кешеғанабірлесіпжұмысістегенедік. ҚаламыздаалғашретДостықүйіашылғанкезде, солсәттегіжұмыстарынжүргізіпкелгенбарлықэтномәденибірлестіктержиналғанеді. Басымызқосылғануақытта, жаңаорныққанғимаратқа «қоныстойының» сценарийіндайындауүстінде, Зара Қабдышқызы: әрэтномәденибірлестікөзсалтыбойыншаатапөтсіндегенкереметойынбілдірген. Олкісіайналасындабарлығынұйытып, басынбіріктіріп, тамашаұйымдастырушыболатын.

Шара барысындажиынғақатысушылардың Зара Қабдышқызыжайындабөліскенестеліктерібірарнадаастасты – Зара Қабдышқызы, бөлек те, айрақшажанболатын. Оныңөміргедегенсүйіспеншілігі, игіістергеұмтылысы, қайырымдылығы, рухтығы – адамдардыжігерлендіретүсетін. Ел анасы – Зара Қабдышқызыныңбейнесі, есімі, образы халықжадындамәңгіұмытылмайды.

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Н.А.Назарбаев

Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы