«Жаңа қазақстандық патриотизм - біздің көпұлтты және
көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі» — Н. Назарбаев
(«Қазақстан-2050» Стратегиясы)

Павлодар облысының

Қазақстан халқы Ассамблеясы

«Қызтәрбиесі – ұлттәрбиесі».

Аталмыштақырыптыарқауеткен Павлодар қаласыныңішкісаясатбөлімі мен «НҰР-АНА әлемі» ҚБ-ніңортақбастамасымендөңгелекүстелөтті. Іс-шараныңнегізгімақсаты – бойжеткенқыздардыңтәрбиесіне баса назараударып, ұлттықмәдениеттіқұрметтұтуғадағдыландыру.

- Бүгінгіотырысымызжасқыздардыңтәрбиесітақырыбынаарналған. Әрқызбала – болашақана, жар, жанұяқамқоршысыболғандықтанолардыңтұлғалыққасиеттерініңдұрысқалыптасуынаденқоюмаңызды. Замандарбойықазаққыздарыізетті, әдепті, көркем, әрібайсалдымінезіменерекшеленген. Сондықтан, біздіңбастыміндетіміз – елдіңбілімді де, лайықтыазаматшаларынөсіру, -деп «НҰР-АНА әлемі» ҚБ-нің – БақытжамалШаханқызыМаксиловаатапөтті.
Диалог үлгісіндеөткенотырыстақатысушылар ой-пікірлеріменалмасып, бірқатарсауалдарқойды. Өмірліктәжірибесі мол, анабуынөкілдерімен осы сындыкездесулерденөнеге, тәлімалуғаболатынынатапөтті.

Фото

Фото

Фото

Фото

Н.А.Назарбаев

Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы